Pro veřejnost

Zlomenina člunkové kosti (skafoidea)

I drobné kosti v oblasti zápěstí se mohou působením velkého násilí lámat. Nejčastěji dochází ke zlomenině kosti člunkové, která se láme pří pádech na palcovou část zápěstí. Její zlomenina bývá často přehlédnuta a její neléčení vede k tomu, že se nezhojí, ale vytvoří se tzv. pakloub, který vede k rozvoji typických artrotických změn typu SNAC (scaphoid nonunion advaced collapse), které zápěstí limitují v další činnosti.

Nové možnosti fixace zlomenin u sportovců

 I při postupu moderní osteosyntézy a nových metodách ošetření poškození vazů, je stále použití sádrové fixace jednou z významných metod ošetření jak u běžné populace tak u sportovců. První sádrovou fixaci použili arabští lékaři již v 9. století. V Evropě byla sádra poprvé použita na počátku 19. století Hendrixem v roce 1814. Končetina natřená olejem byla vložena do plechové nebo dřevěné formy a následně zalita sádrovou kaší.

Zakladatelem moderní sádrovací techniky je holandský vojenský lékař A.

Poškození triangulárního fibrokartilaginosního komplexu (TFCC)

Triangulárním fibrokartilaginosním komplexem nazýváme vazivově chrupavčitou strukturu, který je nejdůležitějším stabilizátorem distálního radioulnárního kloubu (dolního kloubu mezi kostí vřetenní a loketní-malíková část zápěstí), podílí se na stabilitě ulnokarpální oblasti (spojení mezi dolním koncem kosti loketní a zápěstím) a podílí se na přenosu sil.

Zlomenina hamulus ossis hamati

Hamulus ossis hammati je kostní výběžek hamata směrem do dlaně, k jehož zlomenině dochází pádem na malíkovou (ulnární) část dlaně.  Protože se na tento úraz při vyšetření nemyslí, velmi často pacient přichází až pro přetrvávající bolesti, které často vystřelují do 4. a 5. prstu, neboť vzniklý pakloub dráždí intimně probíhající n. ulnaris.

Příznaky: při zlomenině výběžku je bolestivost na malíkové straně dlaně, kde je hmatný otok, a jak již uvedeno může docházet k dráždění n. ulnaris, které se projikuje do 4. a 5. prstu ruky.

Ortopedie

2011-06-29 11:47

Co je artroskopie kyčle: Artroskopie kyčelního kloubu je velice specializovaná miniinvazivní vyšetřovací a operační metoda, při které se vpichem zavedou do kyčle optická vlákna (kamera) a sledováním na monitoru se celý kyčelní kloub prohlédne. Dalšími vpichy se zavedou  do kloubu speciální nástroje,  jimiž je možné vnitřní struktury kloubu osahat, případně  operačně ošetřit.

2011-06-15 11:27

Manžetou rotátorů označujeme společný úpon šlach svalů  m. subscapulairs, m. supraspinatu, infrasponatus a m. teres minor, což jsou drobné svaly začínající většinou na lopatce a společně se upínající na hlavici kosti pažní (humeru).  Jejich funkcí je spolupráce na elevaci (zvednutí) paže. Tato struktura může být poškozena přetěžováním, kdy při zvedání  paže do strany (upažení) nebo vpřed (předpažení)  je tento společný úpon drážděn až drásán o dolní kraj  akromia (nadpažek- výběžek lopatky).

2011-06-05 10:48

Staphyloccocus aureus (zlatý stafylokok) je mikroorganismus poprvé popsaný roku 1880 Alexandrem Ogstonem, běžně se vyskytuje na nosní sliznici či kůži asi u 20-60 % zdravých jedinců u kterých se nijak neprojevuje. Tito pacienti jsou tzv. bacilonosiči. Pokud dojde k oslabení organismu, projevuje se jen drobným hnisáním kůže někdy lidově nazývanými uhry či vřídky. V případě poškození kůže jako přirozené bariéry vniknutí infektu do těla, může způsobovat abscesy (dutiny vyplnění hnisem) či infekce kostí a kloubů.

2011-06-04 10:58

Jak už název napovídá, jde o zánětlivé postižení nejen samotné kosti, ale i dřeňové kostí dutiny, kde se v závislosti na věku vyskytuje kostní dřeň.  Příčinou vzniku infektu je zanesení původce do kosti, může vzniknout dvěma způsoby.  Zaprvé přímou cestou při porušení kožního krytu a kosti například při úraze nebo při operaci, nebo z ložiska v okolí. Druhou cestou je přenos původce krevní cestou se vzdáleného ložiska například ze zubu, pak mluvíme o hematogenním infektu.

2011-06-04 10:28

Chronická osteomyelitida nejčastěji vzniká přechodem z akutní formy, kdy v místě akutního infektu přetrvávají ložiska, ze kterých při oslabení organismu může dojít k aktivaci infektu.  Zdrojem infekce mohou být zbytky mrtvé kosti-sekvestry, chronické abscesové dutiny vyplněné tekutinou nebo vazivovou tkání, ale často může být zdrojem cizí těleso, ať už zanesené při úraze (kamínky, střepiny…), nebo šroub, dlahy či jiný kovový materiál, který je osídlen mikroorganismy.

2011-05-22 14:40

Náhrada kolenního kloubu (endoprotéza), je efektivním řešením těžkých bolestivých stavů, kdy je koleno destruováno, a není možné konzervativní řešení bez operace. K náhradě jsou indikováni pacienti s těžkou formou gonartrózy (degenerativního poškození kolenního kloubu), stavy po úrazech kolene, ať už se jedná o stavy po zlomeninách či poškození vazů, nebo stavy po proběhlých zánětech kolenního kloubu, kdy je zánět bezpečně vyléčen antibiotiky.

2011-05-22 14:19

Infekční komplikace implantace endoprotézy můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří pooperační  rizika, kam počítáme pooperační infekci, která svým rozvojem  v prvních pooperačních dnech, může zasahovat do kůže a podkoží nebo až endoprotéze. V takovémto případě je nutná urgentní operace, a odstranění hnisu, důkladným vypláchnutím a zavedením proprachové laváže. Bezpodmínečné je podávání antibiotik dle citlivosti.

2011-05-13 14:33

Jako oštěpářský  loket označujeme bolestivost vzniklou v oblasti vnitřní (malíkové) strany loketního kloubu v místě úponu šlach ohýbačů (flexorů) prstů na dolní část pažní kosti (epikondyl humeru). V této oblasti může být příčina i jiná a to útlak loketního nervu (n.ulnaris). Pokud je příčinou útlak nervu, projevuje se bolestivost nejen v oblasti loktu,ale většinou bolestivost či brnění vystřeluje do oblasti 4. a 5. prstu ruky. 

Rozlišujeme dvě základní formy ulnární epikondylitidy, kdy první může přejít v druhou:

2011-05-13 14:29

 Nejčastějším zdrojem bolestí v oblasti loktu tzv. tenisový loket, což je bolestivost  zevní části dolního (distálního) konce kosti pažní tzv. zevní epikondyl, kde jsou úpony natahovačů zápěstí a prstů.  Onemocnění můžeme rozdělit do dvou  základních skupin:

A/ Akutní: Jako akutní poškození chápeme takový stav, který vzniká na základě náhle vzniklého děje. K natržení úponu může dojít buď prudkým pohybem při atypickém pohybu, nebo při zvednutí předmětu. Typická ne náhle vzniklá bolest loktu po špatně zahrané backhandovém úderu při tenise.

2011-05-09 08:39

Co je artroskopie: jde o miniinvazivní vyšetřovací a operační metoda, při které se vpichem zavedou do ramene optická vlákna (kamera) a sledováním na monitoru se celé rameno prohlédne. Dalšími vpichy se zavedou do kloubu speciální nástroje, jimiž je možné vnitřní struktury kloubu osahat, případně operačně ošetřit.

Syndikovat obsah

Traumatologie

2012-11-21 13:30

Pro dobrý výsledek po úrazech a operacích ruky, se snažíme zabránit rozvoji otoku. Po operaci či úrazu je možné začít s rehabilitací ruky a zápěstí bezprostředně po úraze. Již v prvních okamžicích po úraze můžeme provést některé kroky,  které v dlouhodobé perspektivě urychlí návrat postiženého k plnému zatížení, i následky jsou menší. 
V pooperačním období je nutné zajistit polohování ruky ve zvýšené poloze, což neznamená, že pacient musí mít končetinu trvale vzpaženou, což ani není reálné, ale měla by být v poloze výše než loket při zachování tupého úhlu v loketním kloubu.

2012-10-06 16:38

Ošetření poškozeného skafolunátního vazu zápěstí závisí na odstupu od úrazu, neboť dochází v krátké době k resorpci poškozeného vazu, který následně není možné rekonstruovat a je třeba k řešení vzniklé nestability použít jiné metody. Viz ošetření chronické skafolunátní  nestability zápěstí.

Pokud je poškození diagnostikováno časně tj. do 4 týdnů od úrazu, je indikována u poškození typu I. (SL úhlel do 47°a SL distance 2 mm) a II. (SL úhlel do 55°a SL distance 3 mm) podle Geisslera repozice  skafoidea a lunata a transfixace K dráty 1,2 mm (jeden až dva skafolunátně a další skafokapitátně).

2012-10-04 14:29

Diagnostika poškození lunotriquetrálního vazu je v aktním stadiu velmi složitým problémem, neboť na stabilizaci tohoto kloubu se podílí nejen samotný LTq vaz, ale i dorzální kapsulární vazy. Klasická VISI deformita se projeví jen při poškození obou struktur. Pokud je poškozen jen LTq vaz, je nestabilita dynamická a na RTG snímcích není patrná.

2012-10-04 13:29

Radioskafolunátní artrodéza, je metoda, která má své uplatnění u stavů po patně zhojených zlomeninách distálního radia, kdy je porušena kongruence kloubních ploch distálního radia, které jsou nerekonstruovatelné, nebo došlo k rozvoji artrózy. Podmínkou provedení radioskafolunátní artrodézy je nepoškozený mediokarpální kloub, kdy není poškozen skafolunátní vaz, nebo se dá rekonstruovat.

2012-07-28 08:01

Krásné počasí „vyhnalo“ z domů ty, kteří propadli jízdě na kolečkových bruslích.  V ambulancích úrazové chirurgie se rázem změnilo spektrum poranění. Pád při bruslení může způsobit poranění hlavy, kolen a zápěstí.

Při poranění hlavy může dojít ke vzniku otřesu mozku, který se projeví ztrátou paměti na dobu při vzniku úrazu, zvracením či bolestmi hlavy. Tento stav se většinou upraví spontánně a nezanechává následky.

2011-12-27 14:53

V oblasti přední strany ramenního kloubu, je kloubní spojení mezi klíční kostí a lopatkou. Tento kloub se nazývá akromioklavikulární. Ač si to neuvědomujeme, dochází v tomto kloubu k pohybům, pokud zvedáme paži v ramenním kloubu nad horizontální úroveň. Aby k pohybu mohlo dojít, je mezi kostmi vazivová struktura, kloubní disk. Typickým úrazem, při kterém dochází k luxaci AC kloubu jsou pády přímo na ramenní kloub. V případě úrazu  dochází nejprve k  poškození kloubního disku (první stupeň).

2011-12-26 19:51

Zlomeniny proximální bérce jsou dominantně poškozením tibie (kosti holenní) a vznikají pádem na dolní končetinu v její ose. O tom, která část bude postižena více, rozhoduje postavení bérce při úrazu. K jejímu poškození dochází často při pádech z výše, autonehodách či při haváriích na motocyklu. Při zlomeninách proximální tibie jsou často poškozeny měkkotkáňové struktury kolene, jako jsou kolaterální a zkřížené vazy či menisky. Protože jde často o velké násilí, které ke zlomenině vede, mohou být přítomny i poraněné cévy (a.poplitea) nebo nervy (n. peroneus).

2011-12-26 19:38

Dolní část bérce tvoří hlezenní kloub. Zlomeniny této oblasti patří mezi nejčastější úrazy dolní končetiny. Vznikají často při běžných podvrtnutích, jsou to tzv. luxační zlomeniny. Může dojít k odlomení jen vnitřního kotníku (dolního konce tibie, fractura malleoli interni), nebo zevního kotníku (dolního konce fibuly, fractura fibulae dislatlis), obou kotníků (fractura bimalleolaris), nebo tzv. fractura trimalleolaris, kdy je zlomenina obou kotníků spojena s odlomením zadní hrany dolního konce tibie).

2011-12-26 19:21

Zlomeniny dolního konce femuru vznikají působením vysokého násilí při pádech z výše nebo při dopravních nehodách, kdy zlomeniny mohou, ale nemusí zasahovat do kloubu. Zlomeniny dolního konce kosti stehenní dělíme podle toho, zda zasahují do kloubu, na extraartikulární (nezasahují do kloubu) a intraartikulární (zasahující do kloubu).

2011-12-26 19:05

Zlomeniny střední části bérce vznikají buď nepřímým mechanismem, například při pádu na lyžích, kdy vznikají spirální nebo šikmé zlomeniny a dochází k minimálnímu poškození měkkých tkání. Jsou někdy označována jako low energy injuries.

Syndikovat obsah

Zlomeniny čéšky (pately)

Čéška je Sezamská kost, která je zaťata do šlachy čtyřhlavého stehenního svalu. Zlomeniny čéšky vznikají přímým pádem na kolenní kloub. Pokud je čéška zlomena, dochází k porušení kontinuity šlachy a poraněný nenatáhne dolní končetinu v kolenním kloubu.

Plochá noha dospělých

Příčiny vzniku: vrozené oslabení vaziva, přetížení – obezita, nošení těžkých břemen, dlouhé stání a chůze (číšníci, kuchaři…), v těhotenství, po úrazech nohy, po zánětech, jiné méně časté stavy.

Jak se projeví: zpočátku únava nohou, klenba je normální, v noci křeče lýtek, pak trvalé oploštění klenby, bolesti při chůzi a delším stání, nepružná chůze a s tím souvisí bolesti v kyčlích a kříži, i malá vada může působit velké obtíže.

Léčba:

Zlomeniny patní kosti

Patní kost je sice malá, ale významná kost. Je určitým „základním kamenem“ nohy. Jsou na ní kloubní plochy, přes které je tato kost v kontaktu s okolními kůstkami. Při chůzi na se patu přenáší takřka celá váha těla a při jejím poškození dochází k obtížím při chůzi. Pokud dojde k poškození, tak i velice drobný posun v kloubních plochách, může vést k rozvoji artrózy a vzniku bolestí. Druhým problémem u zlomenin patné kosti je, že kost je přímo pod kůží a není kryta svaly, což při poškození kožního krytu vede k výrazným komplikacím v hojení kůže i kostí.

Hallux valgus

Co to je: vbočený palec, lidově řečeno kotník, latinsky hallux je označení palce, znamená uchýlení palce zevně v základním kloubu. Převážně se vyskytuje spolu s deformitami prstů a poklesem příčné klenby jako statická vada (80%), dále jako tzv. juvenilní hallux valgus – postihuje mladé ve věku 10-20let, spíše dívky, bývá oboustranně, dále postihuje nohu revmatiků.

Syndikovat obsah
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.