Traumatologie

Prevence vzniku otoku po úrazech a operacích ruky

Pro dobrý výsledek po úrazech a operacích ruky, se snažíme zabránit rozvoji otoku. Po operaci či úrazu je možné začít s rehabilitací ruky a zápěstí bezprostředně po úraze. Již v prvních okamžicích po úraze můžeme provést některé kroky,  které v dlouhodobé perspektivě urychlí návrat postiženého k plnému zatížení, i následky jsou menší. 
V pooperačním období je nutné zajistit polohování ruky ve zvýšené poloze, což neznamená, že pacient musí mít končetinu trvale vzpaženou, což ani není reálné, ale měla by být v poloze výše než loket při zachování tupého úhlu v loketním kloubu.

Terapie akutního poranění skafulunátního (SL) vazu

Ošetření poškozeného skafolunátního vazu zápěstí závisí na odstupu od úrazu, neboť dochází v krátké době k resorpci poškozeného vazu, který následně není možné rekonstruovat a je třeba k řešení vzniklé nestability použít jiné metody. Viz ošetření chronické skafolunátní  nestability zápěstí.

Pokud je poškození diagnostikováno časně tj. do 4 týdnů od úrazu, je indikována u poškození typu I. (SL úhlel do 47°a SL distance 2 mm) a II. (SL úhlel do 55°a SL distance 3 mm) podle Geisslera repozice  skafoidea a lunata a transfixace K dráty 1,2 mm (jeden až dva skafolunátně a další skafokapitátně).

Terapie akutního poranění lunotriquetrálního vazu (LTq)

Diagnostika poškození lunotriquetrálního vazu je v aktním stadiu velmi složitým problémem, neboť na stabilizaci tohoto kloubu se podílí nejen samotný LTq vaz, ale i dorzální kapsulární vazy. Klasická VISI deformita se projeví jen při poškození obou struktur. Pokud je poškozen jen LTq vaz, je nestabilita dynamická a na RTG snímcích není patrná.

Radioskafolunátní artrodéza

Radioskafolunátní artrodéza, je metoda, která má své uplatnění u stavů po patně zhojených zlomeninách distálního radia, kdy je porušena kongruence kloubních ploch distálního radia, které jsou nerekonstruovatelné, nebo došlo k rozvoji artrózy. Podmínkou provedení radioskafolunátní artrodézy je nepoškozený mediokarpální kloub, kdy není poškozen skafolunátní vaz, nebo se dá rekonstruovat.

Nebezpečné pády při jízdě na kolečkových bruslích

Krásné počasí „vyhnalo“ z domů ty, kteří propadli jízdě na kolečkových bruslích.  V ambulancích úrazové chirurgie se rázem změnilo spektrum poranění. Pád při bruslení může způsobit poranění hlavy, kolen a zápěstí.

Při poranění hlavy může dojít ke vzniku otřesu mozku, který se projeví ztrátou paměti na dobu při vzniku úrazu, zvracením či bolestmi hlavy. Tento stav se většinou upraví spontánně a nezanechává následky.

Vykloubení akromioklavikulárního kloubu (luxace AC kloubu)

V oblasti přední strany ramenního kloubu, je kloubní spojení mezi klíční kostí a lopatkou. Tento kloub se nazývá akromioklavikulární. Ač si to neuvědomujeme, dochází v tomto kloubu k pohybům, pokud zvedáme paži v ramenním kloubu nad horizontální úroveň. Aby k pohybu mohlo dojít, je mezi kostmi vazivová struktura, kloubní disk. Typickým úrazem, při kterém dochází k luxaci AC kloubu jsou pády přímo na ramenní kloub. V případě úrazu  dochází nejprve k  poškození kloubního disku (první stupeň).

Zlomeniny proximálního bérce (fractura cruris proximalis, fractura plato tibie)

Zlomeniny proximální bérce jsou dominantně poškozením tibie (kosti holenní) a vznikají pádem na dolní končetinu v její ose. O tom, která část bude postižena více, rozhoduje postavení bérce při úrazu. K jejímu poškození dochází často při pádech z výše, autonehodách či při haváriích na motocyklu. Při zlomeninách proximální tibie jsou často poškozeny měkkotkáňové struktury kolene, jako jsou kolaterální a zkřížené vazy či menisky. Protože jde často o velké násilí, které ke zlomenině vede, mohou být přítomny i poraněné cévy (a.poplitea) nebo nervy (n. peroneus).

Zlomeniny hlezenního kloubu (fractura tibie distalis, fractura bimalleolaris, fractura trimalleolaris)

Dolní část bérce tvoří hlezenní kloub. Zlomeniny této oblasti patří mezi nejčastější úrazy dolní končetiny. Vznikají často při běžných podvrtnutích, jsou to tzv. luxační zlomeniny. Může dojít k odlomení jen vnitřního kotníku (dolního konce tibie, fractura malleoli interni), nebo zevního kotníku (dolního konce fibuly, fractura fibulae dislatlis), obou kotníků (fractura bimalleolaris), nebo tzv. fractura trimalleolaris, kdy je zlomenina obou kotníků spojena s odlomením zadní hrany dolního konce tibie).

Zlomeniny dolního konce kosti stehenní (fractura femoris distalis)

Zlomeniny dolního konce femuru vznikají působením vysokého násilí při pádech z výše nebo při dopravních nehodách, kdy zlomeniny mohou, ale nemusí zasahovat do kloubu. Zlomeniny dolního konce kosti stehenní dělíme podle toho, zda zasahují do kloubu, na extraartikulární (nezasahují do kloubu) a intraartikulární (zasahující do kloubu).

Zlomeniny diafýz kostí bérce (fraktura cruris)

Zlomeniny střední části bérce vznikají buď nepřímým mechanismem, například při pádu na lyžích, kdy vznikají spirální nebo šikmé zlomeniny a dochází k minimálnímu poškození měkkých tkání. Jsou někdy označována jako low energy injuries.

Syndikovat obsah
 

Novinky

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.